برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

پایان نامه ارشد

منبع پایان‌نامه ارشد c (689)

2-9 مشکلات کتابداران و کتابخانه‌ها962-10 مهارت تفکر انتقادی982-11 مهارت تفکر تحلیلی(اکتشافی)992-12 ارتباط سواداطلاعاتی با تفکر انتقادی واکتشافی1002-13 پیشینه پژوهش در خارج از ایران1022-14 پیشینه پژوهش در داخل ایران1142-15 جمع‌بندی ونتیجه‌گیری128فصل سوم: روش پژوهش3-1مقدمه1313-2- نوع و ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

منبع پایان‌نامه ارشد c (688)

۳-۱۱- میکروامولسیونهای روغن در آب (O/W)59۳-۱۲- میکروامولسیونهای دو پیوسته60۳-۱۳- مکانیسم استخراج با میکروامولسیونها61۳-۱۳-۱- استخراج میکروامولسیون با واکنش شیمیایی: استخراج یون فلزی62۳-۱۴- سینتیک استخراج با سیستم میسلی65۳-۱۵- استفاده از میکروامولسیونها در بازیابی فلزات66۳-۱۵-۱- استخراج گالیم توسط ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

منابع پایان‌نامه ارشد c (687)

اندازهگیری آن)…………………………………………………………………………….. 19 3-1 ناهمدوسی کوانتومی……………………………………………………………………………………………………… 19 3-2درهمتنیدگی سامانههای کوانتومی……………………………………………………………………………………… 19 3-3معیارهای اندازهگیری درهمتنیدگی……………………………………………………………………………………. 21 3-3-1تلاقی……………………………………………………………………………………………………………………. 21 3-3-2 درهمتنیدگی برای سه کیوبیتیها……………………………………………………………………………….. 22 3-3-3 کران پایین تلاقی برای سامانههای کوانتومی چند قسمتی………………………………………………… 23فصل چهارم (بررسی ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

منابع و ماخذ مقاله c (685)

1-1-16- روش های جدا سازی271-1-16-1- پادتن های مونو کلونال281-1-16-2- سرولوژی281-1-16-3- تست های آزمایشگاهی پاتوژنسیته281-1-16-4- تست های سرولوژیک برای آنتی بادی های ویروس بیماری نیوکاسل291-1-16-5- تشخیص تفریقی291-1-16-5-1- روش های مولکولی در تشخیص بیماری نیوکاسل301-1-17-2- سیاست های ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

مقاله c (684)

جدول (3- 3): مقایسه نتایج حاصل از عیار آنتی بادی برعلیه رئوویروس با استفاده از آزمایش الایزا، 8 هفته پس از واکسیناسیون در 5 فارم مورد مطالعه25جدول (3- 4): مقایسه نتایج حاصل از عیار‌آنتی‌بادی برعلیه ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

منابع پایان‌نامه ارشد c (681)

(10-2) توانبخشی و کاردرمانی در سکته مغزی ………………………………………………………………… 16(11-2) درمان های مورد استفاده در کاردرمانی …………………………………………………………………. 18(1-11-2) رویکرد رشد عصبی ………………………………………………………………………………….. 18(2-11-2) مدالیته تحریک الکتریکی عملکردی (FES) ………………………………………………………… 18(3-11-2) رویکرد یادگیری حرکتی ……………………………………………………………………………… 19(4-11-2) درمان ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

منابع پایان‌نامه c (680)

2-8مدل‌های تئوری تغییرنما252-8-1 تغییرنما سقف‌دار262-8-2 تغییرنما‌های بدون سقف292-9تفسیر نیم‌تغییرنما322-9-1 همسان‌گردی و ناهمسان‌گردی322-9-2 اثر روند بلند دامنه بر تغییرنما352-9-3 اثر گودی352-10 تخمین و درون‌یابی مکانی362-10-1 تخمین عام و تخمین موضعی362-10-2 روش وزن‌دهی عکس فاصله (IDW)362-10-3 کریجینگ ادامه مطلب…