پایان نامه ارشد

منابع پایان‌نامه c (680)

2-8مدل‌های تئوری تغییرنما252-8-1 تغییرنما سقف‌دار262-8-2 تغییرنما‌های بدون سقف292-9تفسیر نیم‌تغییرنما322-9-1 همسان‌گردی و ناهمسان‌گردی322-9-2 اثر روند بلند دامنه بر تغییرنما352-9-3 اثر گودی352-10 تخمین و درون‌یابی مکانی362-10-1 تخمین عام و تخمین موضعی362-10-2 روش وزن‌دهی عکس فاصله (IDW)362-10-3 کریجینگ ادامه مطلب…

By 92, ago